Hartenvrouw (L) – EHBO-cursus 8 uur

“Kijken met je hart is geluk zien.”

Ewout Kieckens

Cursus 'Hartenvrouw'(L) waarin je hulp leert verlenen aan baby, kind en volwassene.

Kort overzicht cursus ‘Hartenvrouw’:

Duur: 8 uur
Indeling: 2 dagdelen van elk 4 uur. Dit kan op een:
– ochtend (van 9 tot 13 uur) of
– middag (van 13 tot 17 uur) of
– avond (van 18.30 tot 22.30 uur)
of 1 hele dag (van 9 tot 17 uur)

Certificaat: je behaalt het eigen certificaat van Hartenvrouw EHBO
Lesmateriaal: boek ‘EHBO Leren & Doen’, oefenpoppen, AED-trainer, verbandmateriaal, werkbladen

Prijs: € 130,00
Inhoud:
Cursus ‘Hartenvrouw’ (L) is een basiscursus eerste hulp van in totaal 8 uur. Je leert in deze cursus hulp verlenen aan alle leeftijden (aan volwassenen én aan kinderen).

Extra info:

De cursus ‘Hartenvrouw’ is een brede basiscursus.
In 8 uur (op één dag of verdeeld over twee dagen) leer je wat echt belangrijk is om te weten. Kenmerkend voor de cursussen uit de serie Harten is dat je leert hulp verlenen aan alle leeftijden.
Soms is er inderdaad verschil in de handelingen bij een jong kind of een volwassene. Reanimatie en verslikking zijn bijvoorbeeld bij jonge kinderen onder het jaar erg anders dan bij oudere kinderen en volwassenen.
Dan is het erg fijn als daar in de cursus veel aandacht aan wordt besteed.
Je ontvangt bij je cursus het boek EHBO Leren & Doen. Het is een fijn en praktisch boek waarin informatie staat over alle leeftijdsgroepen.

Praktische zaken

 • Je behaalt het eigen certificaat van Hartenvrouw EHBO.
 • De cursus gaat door bij minstens 4 deelnemers.
 • Er kunnen maximaal 9 tot 15 cursisten meedoen.
 • Dit is afhankelijk van de locatie.
 • De cursusprijs van € 130,00 is inclusief BTW, boek en lesmateriaal.
Tip: Check je zorgverzekering! Vaak wordt een EHBO-cursus (of een deel daarvan) vergoed, tot wel 100 %. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vind je op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.

Je houdt je certificaat geldig door herhalingslessen te volgen. Meer weten hoe je je certificaat kan verlengen?

 • Wat ga je leren?

  – Je leert hoe je een baby, kind en volwassene moet reanimeren
  – ook leer je hoe je daarbij een AED gebruikt
  – verder weet je straks hoe je iemand van buik naar rug draait
  – en hoe je hem in de stabiele zijligging legt
  – tenslotte leer je de eerste hulp bij:

  • bewusteloosheid
  • beroerte
  • bloeding
  • brandwond (chemisch of door hete vloeistoffen, een voorwerp of vuur)
  • epilepsie
  • hersen- en schedelletsel
  • huidwond en andere verwonding zoals botbreuk en verstuiking
  • letsels aan neus, mond, oog en oor
  • letsel aan nek en wervels
  • shock
  • vergiftiging
  • verslikking
 • Serie Harten

  De cursussen uit de Harten-serie zijn ‘Hartenheer’, ‘Hartenvrouw’ en ‘Hartenboer’. De cursus ‘Hartenaas’ bestaat uit de herhalingscursussen van deze serie. Ze zijn speciaal door Hartenvrouw EHBO ontwikkeld. Wat is er bijzonder aan? Zij combineren allemaal de eerste hulp aan kinderen en aan volwassenen. Want zeg nou zelf, je wilt toch hulp kunnen geven aan mensen van elke leeftijd?

  De cursus ‘Hartenvrouw’ is van deze serie de uitgebreide basisvariant. Het is een cursus eerste hulp van 8 uur in totaal. Je leert daarin hoe je alle levensreddende handelingen onder de knie krijgt. En daarbij als aanvulling nog een aantal onderwerpen die vaak voorkomen.
Doe je ook mee?

DagDatumLocatieTijdstipMax. aantal deelnemersPrijs

Inschrijfformulier cursus Hartenvrouw – EHBO aan kind én volwassene (8 uur)

Inschrijfformulier cursus Hartenvrouw
Voor meer informatie over beide verbandtrommels zie https://hartenvrouwehbo.nl/verbanddoos/
Algemene Voorwaarden Hartenvrouw EHBO

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, workshop of party die door Hartenvrouw EHBO wordt georganiseerd, alsmede op alle producten die door Hartenvrouw EHBO worden geleverd.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hartenvrouw EHBO wanneer voor de uitvoering van de cursus, workshop of party door Hartenvrouw EHBO derden worden ingezet.
3. Hartenvrouw EHBO heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website www.hartenvrouwehbo.nl en worden aan de cursist/opdrachtgever toegezonden samen met de factuur.
5. Deze voorwaarden zijn herzien en vastgesteld op 11-09-2017 en vervangen per deze datum alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Hartenvrouw EHBO.

artikel 2 Inschrijving; betaling; niet-tijdige betaling; BTW

6. Inschrijving voor een cursus, workshop of party vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website van Hartenvrouw EHBO of van het Rode Kruis, via een papieren inschrijfformulier, via een
e-mail naar info@hartenvrouwehbo.nl of een telefoontje naar 06-34176931.
7. Na ontvangst van het inschrijf- of bestelformulier, e-mail of telefoontje stuurt Hartenvrouw EHBO binnen drie dagen een bevestiging en een factuur plus een kopie van de Algemene Voorwaarden.
8. Cursusgelden van individuele cursisten dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
Bij overige cursussen, workshops of party’s wordt na afloop door Hartenvrouw EHBO een factuur gestuurd. Hartenvrouw EHBO houdt zich het recht voor om in deze gevallen een aanbetaling te vragen. De betalingstermijn van de factuur is twee weken, gerekend vanaf de factuurdatum.
9. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
10. Levering van producten geschiedt af bedrijf van Hartenvrouw EHBO. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld en is betalingsplichtig.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
12. Op alle cursussen, workshops, party’s en producten wordt BTW geheven.

artikel 3 Uitvoering overeenkomst; prijswijziging; zorgvuldigheidsbepaling

13. Hartenvrouw EHBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
14. Hartenvrouw EHBO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
15. Indien Hartenvrouw EHBO of door Hartenvrouw EHBO ingeschakelde derde(n) werkzaamheden verricht(en) op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten, die in redelijkheid worden gewenst.
16. Hartenvrouw EHBO is gerechtigd om prijswijzigingen ingevolge een wetswijziging door te voeren, ook indien een vaste prijs of honorarium is overeengekomen.
17. Hartenvrouw EHBO gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cursisten. De gegevens worden alleen aan officiële instanties doorgegeven en uitsluitend als dit nodig is voor registratie en het verkrijgen van certificaten of diploma’s.

Artikel 4 Cadeaubonnen

18. Door gebruik te maken van een cadeaubon/waardebon van Hartenvrouw EHBO aanvaard de klant de cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe om deze na te leven.
19. De cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door Hartenvrouw EHBO worden uitgegeven.
20. Een cadeaubon kan worden gebruikt voor het deels of geheel betalen van een workshop of cursus EHBO bij Hartenvrouw EHBO. Het resterende deel wordt betaald na ontvangst van een factuur.
21. Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code bestaande uit cijfers en letters. Elke cadeaubon wordt slecht een keer verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook inbegrepen het gebruik van onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Hartenvrouw EHBO te worden verstrekt.
22. Om een cadeaubon te gebruiken vult de klant de code en de waarde in tijdens de bestelling van een cursus of workshop.
23. De cadeaubon is twee jaar geldig na aanschafsdatum die op de cadeaubon wordt vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
24. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt en zijn niet inwisselbaar voor geld.
25. De restwaarde van een cadeaubon kan binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt voor een volgende bestelling.
26. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder hacking).
27. Elke (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

artikel 5 Annulering door cursisten

28. Een cursist kan uitsluitend via e-mail (info@hartenvrouwehbo.nl) of via telefonisch contact met Hartenvrouw EHBO (06-34176931) deelname aan een cursus of workshop annuleren.
29. Voor een cursus of verbanddoos die op afstand is besteld (via internet of telefoon) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
30. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de cursus of workshop kosteloos geannuleerd worden via
e-mail, telefoon of herroepingsformulier.
31. Buiten de wettelijke bedenktijd kan tot 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop kosteloos geannuleerd of van cursusdatum gewisseld worden.
32. Van 48 uur tot één dag voor de cursusdatum brengt Hartenvrouw EHBO 50% van de cursusprijs in rekening bij annulering. De cursusdatum kan kosteloos eenmaal gewijzigd worden. Het is ook mogelijk om kosteloos een deelnemer te laten vervangen door iemand anders.
Dit kan echter niet bij externe examens.
33. Vanaf 24 uur voor de cursusdatum is het gehele cursusbedrag verschuldigd bij annulering en 50 % bij verplaatsing van de cursusdatum.
34. Het wegblijven zonder bericht beschouwt Hartenvrouw EHBO niet als een afzegging, en geeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld, of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.

artikel 6 Annulering door Hartenvrouw EHBO

35. Bij onvoldoende deelnemers aan een cursus of workshop (minimaal 2 op de eigen locatie van Hartenvrouw EHBO in Castricum en minimaal 6 tot 8 op externe locaties) heeft Hartenvrouw EHBO het recht om de cursus te annuleren en een nieuwe datum vast te stellen.
36. Reeds betaalde cursusgelden worden in dit geval niet teruggestort tenzij er geen overeenstemming kan worden gevonden voor een nieuwe cursusdatum.

artikel 7 Aansprakelijkheid

37. Indien een cursus geannuleerd of verplaatst moet worden omdat er te weinig deelnemers zijn , is Hartenvrouw EHBO in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten, werk- of opdrachtgever van gastouders of pedagogisch medewerkers en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
38. Hartenvrouw EHBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens een cursus, workshop of party.

artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

39. Hartenvrouw EHBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
- na het sluiten van de overeenkomst Hartenvrouw EHBO informatie heeft gekregen die goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
- of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Hartenvrouw EHBO kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
40. Indien Hartenvrouw EHBO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
41. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Hartenvrouw EHBO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
42. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Noteer de code en de waarde van de cadeaubon