Ruitenboer (L) – EHBO aan kinderen, met e-learning

Leer nu als ouder of verzorger de juiste eerste hulp. Je wilt toch je kind kunnen helpen als dat nodig is? Jouw kind vertrouwt daar op!
Hartenvrouw EHBO biedt je daarbij de helpende hand, zodat jij kan helpen als er wat gebeurt.

'Ruitenboer' is de cursus EHBO aan kinderen met een deel e-learning en een praktijkdeel

Kort overzicht cursus Ruitenboer:

Duur: 4 uur online theorie plus
4 uur klassikaal praktijk
Indeling: eerst theorie online en dan praktijk op 1 dagdeel
Dit kan op een:
– ochtend (van 9 tot 13 uur)
– middag (van 13 tot 17 uur)
– avond (van 18.30 tot 22.30 uur)

Certificaat: Rode Kruis
Lesmateriaal: e-learning, oefenpoppen, AED-trainer, verbandmiddelen
Prijs: € 92,50
Inhoud: ‘Ruitenboer’ is een brede cursus EHBO aan kinderen.
Je doet de theorie via e-learning en daarna oefen je 4 uur alle vaardigheden.
Je leert wat je vooral moet weten om je kind (0-12 jaar) goed te kunnen helpen.
Bij goed gevolg ontvang je het erkende certificaat van het Rode Kruis.

Extra info

De cursus EHBO aan kinderen met e-learning is ontwikkeld door het Rode Kruis. Hij is speciaal bedoeld voor (aanstaande) ouders, opa’s en oma’s, gastouders en medewerkers in de kinderopvang.

Werkwijze: je volgt eerst het deel e-learning. Daarin leer je alle theorie online.
Reken op minstens 4 uur om dit compleet te doorlopen. Maar veel mensen hebben hier wat meer tijd voor nodig.
Door de toetsen in de e-learning weet je hoe goed je een onderwerp al beheerst. De heldere video’s laten je alvast zien hoe je bepaalde handelingen moet doen. En daarmee kom je vervolgens goed voorbereid op het praktijkdeel.

Als je minstens 80% van de vragen van de eindtoets goed hebt gemaakt, krijg je een Bewijs van deelname. Dit Bewijs geeft je toegang tot het praktijkdeel. Neem het dus altijd mee. En dat hoef je niet uit te printen. Je mag het zeker ook op je mobiel laten zien.

Op het praktijkdeel (4 uur) is het tenslotte tijd om zelf aan de slag te gaan. Je oefent dan alle handelingen onder leiding van een gediplomeerde docent Eerste Hulp. Als je je genoeg inzet en je doet alles goed, ontvang je na afloop het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Rode Kruis. De overheid heeft dit certificaat goedgekeurd voor gastouders.

Praktische zaken

 • Je certificaat is twee jaar geldig.
 • Het hangt van de locatie af of er plaats is voor ten hoogste 9, 12 of 14 deelnemers, dus schrijf je snel in!
 • Het hangt ook van de locatie af bij hoeveel cursisten de cursus door kan gaan
 • De prijs van de cursus is inclusief BTW en al het lesmateriaal (daarin zit ook de e-learning).
Tip: Check je zorgverzekering! Vaak wordt een cursus EHBO (of een deel daarvan) vergoed, soms tot wel 100 %.
Je vindt een overzicht van alle zorgverzekeraars op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.
Je houdt je certificaat geldig door herhalingslessen te volgen. En dat niet alleen. Doordat je de stof herhaalt blijft het natuurlijk ook beter hangen.

Meer weten hoe je je certificaat verlengt?

 • Wat ga je leren?

  Je leert als eerste te zorgen dat het voor het kind veilig is. Verder leer je hoe je de toestand van het kind beoordeelt. Je leert ook hoe je de hulpdiensten alarmeert. En tenslotte leer je hoe je EHBO verleent bij:

  • Hartstilstand: reanimatie en gebruik AED
  • Bewusteloosheid, verslikking, verdrinking
  • Brandwond, huidwond, bloeding, bloedneus
  • Hoofdletsel, nek- en wervelletsel
  • Vergiftiging, CO-vergiftiging
  • Ernstige allergie, koorts en koortsstuipen, kortademigheid
  • Letsel aan botten, spieren en gewrichten
  • Tand door de lip, verloren/afgebroken tand
  • Vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog.
 • Voor wie is de cursus geschikt?

  De cursus is geschikt voor iedereen die kinderen of kleinkinderen heeft.
  Je behaalt ermee een erkend certificaat van het Rode Kruis. Daarom is de cursus ook zeer geschikt als je met kinderen werkt op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool of overblijf.
  De Rode Kruiscursus is een brede cursus EHBO aan kinderen met e-learning. Hierin leer je dan ook over de meeste letsels en ongevallen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.
Cursisten zeggen:
"Charlotte geeft heel fijn les. Ik voelde me gelijk op mijn gemak en ze maakt het interessant door er verschillende casussen van te maken.Het geeft een fijn gevoel om te weten hoe je moet ingrijpen bij een (levensbedreigende) situatie en we hebben daar veel op geoefend." (Tessa Nieuwenhuis, cursus in Castricum)
“Ik heb de ehbo cursus goed afgerond en heb meer vertrouwen in mijn kunnen. De combinatie van het thuis leren en de praktijkdag waren goed in verhouding. Als je op zoek bent naar een ehbo-cursus in huiselijke sfeer met persoonlijke aandacht dan ben je bij Hartenvrouw EHBO aan het juiste adres!” (M.T. , cursus in Castricum)
"Het is fijn om meer kennis te hebben over ehbo, maar het voelt vooral fijn dat de eerste barrière om te helpen ("Ik weet niet wat ik moet doen?") weg is."(Shanna Dijkstra, cursus in Castricum)
“Zelf vond ik het heel prettig dat het een kleine groep en locatie was. Tijdens de cursus was iedereen gelijk, het was niet zo dat de docent boven ons cursisten stond.” (Chayenne, cursus in Castricum)
“De locatie was goed maar het was wel wat aan de warme kant. Ik voel me nu na de cursus merkbaar beter in staat om een kind te helpen.” (Danielle, cursus in Castricum)
Doe je mee?

DagDatumLocatieTijdstipMax. aantal ddelnemersPrijs
maandag29-10-2018Verloskundigen Assendelft
Dorpsstraat 712a Assendelft
18.30-22.30 uur12€ 92,50
zaterdag01-12-2018Bakkummerstraat 93
1901 HL Castricum
09.00-13.00 uur6€ 92,50

Inschrijfformulier cursus Ruitenboer – EHBO aan kinderen Rode Kruis met e-learning

Inschrijfformulier cursus Ruitenboer - EHBO aan kinderen met e-learning
Voor meer informatie over beide verbandtrommels zie https://hartenvrouwehbo.nl/verbanddoos/
Algemene Voorwaarden Hartenvrouw EHBO

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, workshop of party die door Hartenvrouw EHBO wordt georganiseerd, alsmede op alle producten die door Hartenvrouw EHBO worden geleverd.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hartenvrouw EHBO wanneer voor de uitvoering van de cursus, workshop of party door Hartenvrouw EHBO derden worden ingezet.
3. Hartenvrouw EHBO heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website www.hartenvrouwehbo.nl en worden aan de cursist/opdrachtgever toegezonden samen met de factuur.
5. Deze voorwaarden zijn herzien en vastgesteld op 11-09-2017 en vervangen per deze datum alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Hartenvrouw EHBO.

artikel 2 Inschrijving; betaling; niet-tijdige betaling; BTW

6. Inschrijving voor een cursus, workshop of party vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website van Hartenvrouw EHBO of van het Rode Kruis, via een papieren inschrijfformulier, via een
e-mail naar info@hartenvrouwehbo.nl of een telefoontje naar 06-34176931.
7. Na ontvangst van het inschrijf- of bestelformulier, e-mail of telefoontje stuurt Hartenvrouw EHBO binnen drie dagen een bevestiging en een factuur plus een kopie van de Algemene Voorwaarden.
8. Cursusgelden van individuele cursisten dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
Bij overige cursussen, workshops of party’s wordt na afloop door Hartenvrouw EHBO een factuur gestuurd. Hartenvrouw EHBO houdt zich het recht voor om in deze gevallen een aanbetaling te vragen. De betalingstermijn van de factuur is twee weken, gerekend vanaf de factuurdatum.
9. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
10. Levering van producten geschiedt af bedrijf van Hartenvrouw EHBO. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld en is betalingsplichtig.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
12. Op alle cursussen, workshops, party’s en producten wordt BTW geheven.

artikel 3 Uitvoering overeenkomst; prijswijziging; zorgvuldigheidsbepaling

13. Hartenvrouw EHBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
14. Hartenvrouw EHBO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
15. Indien Hartenvrouw EHBO of door Hartenvrouw EHBO ingeschakelde derde(n) werkzaamheden verricht(en) op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten, die in redelijkheid worden gewenst.
16. Hartenvrouw EHBO is gerechtigd om prijswijzigingen ingevolge een wetswijziging door te voeren, ook indien een vaste prijs of honorarium is overeengekomen.
17. Hartenvrouw EHBO gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cursisten. De gegevens worden alleen aan officiële instanties doorgegeven en uitsluitend als dit nodig is voor registratie en het verkrijgen van certificaten of diploma’s.

Artikel 4 Cadeaubonnen

18. Door gebruik te maken van een cadeaubon/waardebon van Hartenvrouw EHBO aanvaard de klant de cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe om deze na te leven.
19. De cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door Hartenvrouw EHBO worden uitgegeven.
20. Een cadeaubon kan worden gebruikt voor het deels of geheel betalen van een workshop of cursus EHBO bij Hartenvrouw EHBO. Het resterende deel wordt betaald na ontvangst van een factuur.
21. Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code bestaande uit cijfers en letters. Elke cadeaubon wordt slecht een keer verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook inbegrepen het gebruik van onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Hartenvrouw EHBO te worden verstrekt.
22. Om een cadeaubon te gebruiken vult de klant de code en de waarde in tijdens de bestelling van een cursus of workshop.
23. De cadeaubon is twee jaar geldig na aanschafsdatum die op de cadeaubon wordt vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
24. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt en zijn niet inwisselbaar voor geld.
25. De restwaarde van een cadeaubon kan binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt voor een volgende bestelling.
26. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder hacking).
27. Elke (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

artikel 5 Annulering door cursisten

28. Een cursist kan uitsluitend via e-mail (info@hartenvrouwehbo.nl) of via telefonisch contact met Hartenvrouw EHBO (06-34176931) deelname aan een cursus of workshop annuleren.
29. Voor een cursus of verbanddoos die op afstand is besteld (via internet of telefoon) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
30. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de cursus of workshop kosteloos geannuleerd worden via
e-mail, telefoon of herroepingsformulier.
31. Buiten de wettelijke bedenktijd kan tot 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop kosteloos geannuleerd of van cursusdatum gewisseld worden.
32. Van 48 uur tot één dag voor de cursusdatum brengt Hartenvrouw EHBO 50% van de cursusprijs in rekening bij annulering. De cursusdatum kan kosteloos eenmaal gewijzigd worden. Het is ook mogelijk om kosteloos een deelnemer te laten vervangen door iemand anders.
Dit kan echter niet bij externe examens.
33. Vanaf 24 uur voor de cursusdatum is het gehele cursusbedrag verschuldigd bij annulering en 50 % bij verplaatsing van de cursusdatum.
34. Het wegblijven zonder bericht beschouwt Hartenvrouw EHBO niet als een afzegging, en geeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld, of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.

artikel 6 Annulering door Hartenvrouw EHBO

35. Bij onvoldoende deelnemers aan een cursus of workshop (minimaal 2 op de eigen locatie van Hartenvrouw EHBO in Castricum en minimaal 6 tot 8 op externe locaties) heeft Hartenvrouw EHBO het recht om de cursus te annuleren en een nieuwe datum vast te stellen.
36. Reeds betaalde cursusgelden worden in dit geval niet teruggestort tenzij er geen overeenstemming kan worden gevonden voor een nieuwe cursusdatum.

artikel 7 Aansprakelijkheid

37. Indien een cursus geannuleerd of verplaatst moet worden omdat er te weinig deelnemers zijn , is Hartenvrouw EHBO in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten, werk- of opdrachtgever van gastouders of pedagogisch medewerkers en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
38. Hartenvrouw EHBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens een cursus, workshop of party.

artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

39. Hartenvrouw EHBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
- na het sluiten van de overeenkomst Hartenvrouw EHBO informatie heeft gekregen die goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
- of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Hartenvrouw EHBO kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
40. Indien Hartenvrouw EHBO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
41. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Hartenvrouw EHBO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
42. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Noteer de code en de waarde van de cadeaubon