Ruitentien (L) – EHBO aan kinderen 8 uur

Leer nu als ouder of verzorger de juiste eerste hulp bij Hartenvrouw EHBO.
Jouw kind vertrouwt jou om hem of haar te helpen als er wat gebeurt. Kan je kind ervan op aan dat jij weet wat je moet doen?
Hartenvrouw EHBO biedt je daarbij de helpende hand, zodat jij kan helpen als dat nodig is!

'Ruitentien' is de eigen en brede cursus EHBO aan kinderen van Hartenvrouw EHBO

Kort overzicht cursus Ruitentien:

Duur: 8 uur
Indeling:
* 1 dag van 9 tot 17 uur (zaterdag) of
* 2 losse dagdelen
Dit kan op een:
– ochtend (van 9 tot 13 uur)
– middag (van 13 tot 17 uur)
– avond (van 18.30 tot 22.30 uur)
Certificaat: Hartenvrouw EHBO
Lesmateriaal: boek, oefenpoppen, AED-trainer, verbandmateriaal, werkbladen
Prijs:
€ 125,00 (incl. lunch op de zaterdagcursus) of
€ 110,00 voor twee losse dagdelen
Inhoud: ‘Ruitentien’ is een brede cursus EHBO aan kinderen.
Je leert alles wat belangrijk is en wat je moet weten om je kind (0-12 jaar) goed te kunnen helpen.
Bij goed gevolg ontvang je het certificaat van Hartenvrouw EHBO.

Extra info:

De brede cursus EHBO aan Kinderen met certificaat van Hartenvrouw EHBO duurt 8 uur. We bieden hem aan op één hele zaterdag of op twee losse halve dagen.
In deze lessen legt de docent de theorie uit. Daarbij gebruiken we onder meer casussen en werkbladen. Verder wissel je vooral theorie af met praktische oefeningen. Zo leer je de vaardigheden pas goed, door het zelf te doen.

Bij het leren reanimeren van een baby of kind leer je ook gebruik maken van een AED. En je leert hoe dit apparaat om een schok te geven nu precies werkt.
Als je je genoeg inzet, en alles goed doet ontvang je het certificaat van Hartenvrouw EHBO.

Praktische zaken

 • Dit certificaat is twee jaar geldig.
 • Het hangt van de locatie af hoeveel cursisten er minimaal of maximaal kunnen meedoen. Op sommige locaties kan de cursus al doorgaan vanaf 2 deelnemers. De grootte van de groep is ten hoogste 15 deelnemers.
 • Als cursusmateriaal gebruiken we het boekje EHBO Leren & Doen.
 • De cursus op 1 zaterdag (van 9 tot 17 uur) kost € 125,00 en is inclusief BTW, boek en certificaat, en heerlijke lunch.
 • De cursus op 2 losse halve dagen kost € 110,00 en is inclusief BTW, boek, certificaat en iets lekkers bij de koffie.
 • De tijden ’s ochtends zijn van 9 tot 13 uur, ’s middags van 13 tot 17 uur en ’s avonds van 18.30 tot 22.30 uur.
Tip: Check je zorgverzekering! Vaak wordt een cursus EHBO (of een deel daarvan) vergoed, soms tot wel 100 %.
Een overzicht van alle zorgverzekeraars vind je op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.
Je houdt je certificaat geldig door herhalingslessen te volgen. En dat niet alleen. Doordat je de stof herhaalt en nog eens doorneemt blijft wat je hebt geleerd natuurlijk ook beter hangen.

Wil je meer weten over herhalingslessen en hoe je je certificaat verlengt?

 • Wat ga je leren?

  De cursus is als volgt opgebouwd: we doen ten eerste een onderwerp als reanimatie en bewusteloosheid. Dit zijn zaken waar je niet zo snel mee te maken zult hebben maar waar wat je doet een groot verschil kan maken.  We eindigen de cursus tenslotte met allerlei kleine ongevallen met kinderen. Die komen heel vaak voor, en daar moet je dus op voorbereid zijn.

  Een overzicht van wat je in de cursus gaat doen:

  • erop letten dat het veilig is en zo nodig je kind in veiligheid brengen
  • de toestand van je kind beoordelen (vitale functies, ander letsel)
  • professionele hulp inschakelen
  • reanimeren en daarbij een AED gebruiken
  • EHBO bij een kind dat buiten bewustzijn is en daarbij stabiele zijligging
  • verslikking en verstikking, verdrinking
  • erge bloeding en wonden (brandwond, huidwond, bloedneus)
  • EHBO bij giftige stoffen
  • hoofdletsel, letsel aan nek en wervels
  • letsel aan botten, spieren en gewrichten
  • ernstige allergie,koorts en -stuipen, astma,
  • letsels aan tanden, vinger tussen de deur, vreemd voorwerp in neus, oor en in het oog.
 • Voor wie is de cursus geschikt?

  Cursus ‘Ruitentien’ is als uitgebreide en brede cursus EHBO aan kinderen geschikt voor (aanstaande) ouders, opa’s en oma’s. Ook als je op een andere manier vaak met jonge kinderen te maken hebt.

  Volledige en voordelige cursus

  Wat de inhoud betreft is deze cursus vrijwel gelijk aan die van het Rode Kruis (de cursus ‘Ruitenvrouw’).
  Als je wel alle kennis wilt, maar niet per se een officieel certificaat, dan kan je ook kiezen voor de cursus “Ruitentien’. De keuze voor deze cursus is daarom een volledige en voordelige keuze.

Doe je mee?

 

DagDatumLocatieTijdstipMax. aantal deelnemersPrijs

Inschrijfformulier cursus Ruitentien – EHBO aan kinderen 8 uur

Inschrijfformulier cursus Ruitentien - EHBO aan kinderen Hartenvrouw EHBO
Voor meer informatie over beide verbandtrommels zie https://hartenvrouwehbo.nl/verbanddoos/
Algemene Voorwaarden Hartenvrouw EHBO

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, workshop of party die door Hartenvrouw EHBO wordt georganiseerd, alsmede op alle producten die door Hartenvrouw EHBO worden geleverd.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hartenvrouw EHBO wanneer voor de uitvoering van de cursus, workshop of party door Hartenvrouw EHBO derden worden ingezet.
3. Hartenvrouw EHBO heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website www.hartenvrouwehbo.nl en worden aan de cursist/opdrachtgever toegezonden samen met de factuur.
5. Deze voorwaarden zijn herzien en vastgesteld op 11-09-2017 en vervangen per deze datum alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Hartenvrouw EHBO.

artikel 2 Inschrijving; betaling; niet-tijdige betaling; BTW

6. Inschrijving voor een cursus, workshop of party vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website van Hartenvrouw EHBO of van het Rode Kruis, via een papieren inschrijfformulier, via een
e-mail naar info@hartenvrouwehbo.nl of een telefoontje naar 06-34176931.
7. Na ontvangst van het inschrijf- of bestelformulier, e-mail of telefoontje stuurt Hartenvrouw EHBO binnen drie dagen een bevestiging en een factuur plus een kopie van de Algemene Voorwaarden.
8. Cursusgelden van individuele cursisten dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
Bij overige cursussen, workshops of party’s wordt na afloop door Hartenvrouw EHBO een factuur gestuurd. Hartenvrouw EHBO houdt zich het recht voor om in deze gevallen een aanbetaling te vragen. De betalingstermijn van de factuur is twee weken, gerekend vanaf de factuurdatum.
9. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
10. Levering van producten geschiedt af bedrijf van Hartenvrouw EHBO. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld en is betalingsplichtig.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
12. Op alle cursussen, workshops, party’s en producten wordt BTW geheven.

artikel 3 Uitvoering overeenkomst; prijswijziging; zorgvuldigheidsbepaling

13. Hartenvrouw EHBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
14. Hartenvrouw EHBO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
15. Indien Hartenvrouw EHBO of door Hartenvrouw EHBO ingeschakelde derde(n) werkzaamheden verricht(en) op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten, die in redelijkheid worden gewenst.
16. Hartenvrouw EHBO is gerechtigd om prijswijzigingen ingevolge een wetswijziging door te voeren, ook indien een vaste prijs of honorarium is overeengekomen.
17. Hartenvrouw EHBO gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cursisten. De gegevens worden alleen aan officiële instanties doorgegeven en uitsluitend als dit nodig is voor registratie en het verkrijgen van certificaten of diploma’s.

Artikel 4 Cadeaubonnen

18. Door gebruik te maken van een cadeaubon/waardebon van Hartenvrouw EHBO aanvaard de klant de cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe om deze na te leven.
19. De cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door Hartenvrouw EHBO worden uitgegeven.
20. Een cadeaubon kan worden gebruikt voor het deels of geheel betalen van een workshop of cursus EHBO bij Hartenvrouw EHBO. Het resterende deel wordt betaald na ontvangst van een factuur.
21. Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code bestaande uit cijfers en letters. Elke cadeaubon wordt slecht een keer verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook inbegrepen het gebruik van onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Hartenvrouw EHBO te worden verstrekt.
22. Om een cadeaubon te gebruiken vult de klant de code en de waarde in tijdens de bestelling van een cursus of workshop.
23. De cadeaubon is twee jaar geldig na aanschafsdatum die op de cadeaubon wordt vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
24. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt en zijn niet inwisselbaar voor geld.
25. De restwaarde van een cadeaubon kan binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt voor een volgende bestelling.
26. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder hacking).
27. Elke (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

artikel 5 Annulering door cursisten

28. Een cursist kan uitsluitend via e-mail (info@hartenvrouwehbo.nl) of via telefonisch contact met Hartenvrouw EHBO (06-34176931) deelname aan een cursus of workshop annuleren.
29. Voor een cursus of verbanddoos die op afstand is besteld (via internet of telefoon) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
30. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de cursus of workshop kosteloos geannuleerd worden via
e-mail, telefoon of herroepingsformulier.
31. Buiten de wettelijke bedenktijd kan tot 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop kosteloos geannuleerd of van cursusdatum gewisseld worden.
32. Van 48 uur tot één dag voor de cursusdatum brengt Hartenvrouw EHBO 50% van de cursusprijs in rekening bij annulering. De cursusdatum kan kosteloos eenmaal gewijzigd worden. Het is ook mogelijk om kosteloos een deelnemer te laten vervangen door iemand anders.
Dit kan echter niet bij externe examens.
33. Vanaf 24 uur voor de cursusdatum is het gehele cursusbedrag verschuldigd bij annulering en 50 % bij verplaatsing van de cursusdatum.
34. Het wegblijven zonder bericht beschouwt Hartenvrouw EHBO niet als een afzegging, en geeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld, of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.

artikel 6 Annulering door Hartenvrouw EHBO

35. Bij onvoldoende deelnemers aan een cursus of workshop (minimaal 2 op de eigen locatie van Hartenvrouw EHBO in Castricum en minimaal 6 tot 8 op externe locaties) heeft Hartenvrouw EHBO het recht om de cursus te annuleren en een nieuwe datum vast te stellen.
36. Reeds betaalde cursusgelden worden in dit geval niet teruggestort tenzij er geen overeenstemming kan worden gevonden voor een nieuwe cursusdatum.

artikel 7 Aansprakelijkheid

37. Indien een cursus geannuleerd of verplaatst moet worden omdat er te weinig deelnemers zijn , is Hartenvrouw EHBO in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten, werk- of opdrachtgever van gastouders of pedagogisch medewerkers en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
38. Hartenvrouw EHBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens een cursus, workshop of party.

artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

39. Hartenvrouw EHBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
- na het sluiten van de overeenkomst Hartenvrouw EHBO informatie heeft gekregen die goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
- of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Hartenvrouw EHBO kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
40. Indien Hartenvrouw EHBO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
41. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Hartenvrouw EHBO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
42. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Noteer de code en de waarde van de cadeaubon