Cursus EHBO aan kinderen Oranje Kruis

Weet jij wat je moet doen in een grote of kleine ongevalssituatie?
Leer nu als ouder, grootouder of verzorger de juiste eerste hulp bij Hartenvrouw EHBO! Of het nu gaat om een pleister plakken of de eerste hulp bij een verslikking, je leert wat je het best kunt doen door het zoveel mogelijk te oefenen. Daardoor voel je je veel zekerder en kan je rustig blijven in een noodsituatie.

Tante Bo voor thee en een pleister

Kort overzicht van de cursus:

Duur: 12 uur
Indeling: 3 dagdelen (van 4 uur) of 4 x 3 uur
Mogelijk op een:
- ochtend (van 9 tot 13 uur)
- middag (van 13 tot 17 uur)
- avond (van 18.30 tot 22.30 uur)
Certificaat: Oranje Kruis
Lesmateriaal: boek, oefenpoppen, AED-trainer, verbandmateriaal, werkbladen

Prijs: € 165,00
Inhoud:
Dit is de volledige cursus EHBO aan kinderen. Je leer daarin alles wat je moet weten om een kind van 0 tot 12 jaar te helpen. Bij goed gevolg behaal je dan het officiële certificaat van het Oranje Kruis.

Extra info:

Dit is de volledige opleiding EHBO aan Kinderen met erkend certificaat van het Oranje Kruis. De cursus bestaat uit 12 lesuren, verdeeld over drie of vier dagdelen.
In deze lessen legt de docent de theorie uit. Je wisselt theoretische onderwerpen af met praktische oefeningen. Zo krijg je de handelingen goed in de vingers.
Je leert ook een AED gebruiken bij het leren reanimeren van een baby of kind.
Een AED bepaalt zelf of hij een schok zal geven. Misschien heb je dat weleens gehoord. Je leert tijdens de cursus waarom en hoe dat gaat.

In de laatste les maak je tenslotte een theorietoets over alle onderwerpen die je hebt geleerd. Daarmee sluit je de cursus af. De docent kijkt tijdens de lessen of je de handelingen goed uitvoert. Zij tekent dit dan al tijdens de lessen af.
Bij voldoende resultaat van de toets en de handelingen, ontvang je het officiële certificaat van het Oranje Kruis. Dit is vooral belangrijk voor gastouders en medewerkers in de kinderopvang omdat het een erkend certificaat is.

Praktische zaken

  • Je certificaat is twee jaar geldig.
  • Het minimale of maximale aantal deelnemers  is afhankelijk van de locatie. Op sommige locaties kan de cursus al doorgaan vanaf 3 of 4 deelnemers. De maximale grootte van de groep is 15 deelnemers.
  • We gebruiken het boekje Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis als cursusmateriaal.
  • De cursusprijs van € 165,00 is inclusief BTW, boekje en ander lesmateriaal.

Tip: Check je zorgverzekering!

Vaak wordt een cursus EHBO (of een deel daarvan) vergoed, soms tot wel 100 %.
Je vindt een overzicht van alle zorgverzekeraars op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.

Je houdt je certificaat geldig door herhalingslessen te volgen.

Wat ga je leren?

Tijdens de cursus leer je hoe je de vitale functies van het kind moet beoordelen en veiligstellen. Je leert verder hulp verlenen in acute noodsituaties zoals bij: • verstikking • bewusteloosheid • reanimatie • grote bloeding
Je leert ook de eerste hulp bij ongevallen, letsels of ziektes die vaak voorkomen, zoals o.a.: • brandwonden • bloedneus • epilepsie • flauwte • kleine wondjes • kleine ongevallen met neus, oor, tand en lip, vinger tussen de deur • kinderziektes
Tenslotte leer je over letsels als: • botbreuken of kneuzingen en wervelletsels • vergiftiging • onderkoeling • oververhitting

Voor wie is de cursus geschikt?

De cursus is een must voor iedereen die kinderen of kleinkinderen heeft. Of voor wie op een andere manier veel met kinderen te maken heeft.
Je behaalt met deze cursus een erkend certificaat van het Oranje Kruis. Daarom is de cursus ook zeer geschikt als je met kinderen werkt op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool, overblijf, voor- en naschoolse opvang.

Deze cursus EHBO aan kinderen met certificaat Oranje Kruis is de meest complete cursus. Je leert over alle Eerste Hulp-onderwerpen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Doe je mee?
DagDatumLocatieTijdstipMax. aantal deelnemersPrijs
Inschrijfformulier cursus EHBO aan kinderen Oranje Kruis

Inschrijfformulier cursus EHBO aan kinderen Oranje Kruis

Inschrijfformulier cursus EHBO aan kinderen Oranje Kruis

Algemene Voorwaarden Hartenvrouw EHBO

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, workshop of party die door Hartenvrouw EHBO wordt georganiseerd, alsmede op alle producten die door Hartenvrouw EHBO worden geleverd.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hartenvrouw EHBO wanneer voor de uitvoering van de cursus, workshop of party door Hartenvrouw EHBO derden worden ingezet.
3. Hartenvrouw EHBO heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website www.hartenvrouwehbo.nl en worden aan de cursist/opdrachtgever toegezonden samen met de factuur.
5. Deze voorwaarden zijn herzien en vastgesteld op 11-09-2017 en vervangen per deze datum alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Hartenvrouw EHBO.

artikel 2 Inschrijving; betaling; niet-tijdige betaling; BTW

6. Inschrijving voor een cursus, workshop of party vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website van Hartenvrouw EHBO of van het Rode Kruis, via een papieren inschrijfformulier, via een
e-mail naar info@hartenvrouwehbo.nl of een telefoontje naar 06-34176931.
7. Na ontvangst van het inschrijf- of bestelformulier, e-mail of telefoontje stuurt Hartenvrouw EHBO binnen drie dagen een bevestiging en een factuur plus een kopie van de Algemene Voorwaarden.
8. Cursusgelden van individuele cursisten dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
Bij overige cursussen, workshops of party’s wordt na afloop door Hartenvrouw EHBO een factuur gestuurd. Hartenvrouw EHBO houdt zich het recht voor om in deze gevallen een aanbetaling te vragen. De betalingstermijn van de factuur is twee weken, gerekend vanaf de factuurdatum.
9. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
10. Levering van producten geschiedt af bedrijf van Hartenvrouw EHBO. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld en is betalingsplichtig.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
12. Op alle cursussen, workshops, party’s en producten wordt BTW geheven.

artikel 3 Uitvoering overeenkomst; prijswijziging; zorgvuldigheidsbepaling

13. Hartenvrouw EHBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
14. Hartenvrouw EHBO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
15. Indien Hartenvrouw EHBO of door Hartenvrouw EHBO ingeschakelde derde(n) werkzaamheden verricht(en) op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten, die in redelijkheid worden gewenst.
16. Hartenvrouw EHBO is gerechtigd om prijswijzigingen ingevolge een wetswijziging door te voeren, ook indien een vaste prijs of honorarium is overeengekomen.
17. Hartenvrouw EHBO gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cursisten. De gegevens worden alleen aan officiële instanties doorgegeven en uitsluitend als dit nodig is voor registratie en het verkrijgen van certificaten of diploma’s.

Artikel 4 Cadeaubonnen

18. Door gebruik te maken van een cadeaubon/waardebon van Hartenvrouw EHBO aanvaard de klant de cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe om deze na te leven.
19. De cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door Hartenvrouw EHBO worden uitgegeven.
20. Een cadeaubon kan worden gebruikt voor het deels of geheel betalen van een workshop of cursus EHBO bij Hartenvrouw EHBO. Het resterende deel wordt betaald na ontvangst van een factuur.
21. Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code bestaande uit cijfers en letters. Elke cadeaubon wordt slecht een keer verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook inbegrepen het gebruik van onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Hartenvrouw EHBO te worden verstrekt.
22. Om een cadeaubon te gebruiken vult de klant de code en de waarde in tijdens de bestelling van een cursus of workshop.
23. De cadeaubon is twee jaar geldig na aanschafsdatum die op de cadeaubon wordt vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
24. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt en zijn niet inwisselbaar voor geld.
25. De restwaarde van een cadeaubon kan binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt voor een volgende bestelling.
26. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder hacking).
27. Elke (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

artikel 5 Annulering door cursisten

28. Een cursist kan uitsluitend via e-mail (info@hartenvrouwehbo.nl) of via telefonisch contact met Hartenvrouw EHBO (06-34176931) deelname aan een cursus of workshop annuleren.
29. Voor een cursus of verbanddoos die op afstand is besteld (via internet of telefoon) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
30. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de cursus of workshop kosteloos geannuleerd worden via
e-mail, telefoon of herroepingsformulier.
31. Buiten de wettelijke bedenktijd kan tot 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop kosteloos geannuleerd of van cursusdatum gewisseld worden.
32. Van 48 uur tot één dag voor de cursusdatum brengt Hartenvrouw EHBO 50% van de cursusprijs in rekening bij annulering. De cursusdatum kan kosteloos eenmaal gewijzigd worden. Het is ook mogelijk om kosteloos een deelnemer te laten vervangen door iemand anders.
Dit kan echter niet bij externe examens.
33. Vanaf 24 uur voor de cursusdatum is het gehele cursusbedrag verschuldigd bij annulering en 50 % bij verplaatsing van de cursusdatum.
34. Het wegblijven zonder bericht beschouwt Hartenvrouw EHBO niet als een afzegging, en geeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld, of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.

artikel 6 Annulering door Hartenvrouw EHBO

35. Bij onvoldoende deelnemers aan een cursus of workshop (minimaal 2 op de eigen locatie van Hartenvrouw EHBO in Castricum en minimaal 6 tot 8 op externe locaties) heeft Hartenvrouw EHBO het recht om de cursus te annuleren en een nieuwe datum vast te stellen.
36. Reeds betaalde cursusgelden worden in dit geval niet teruggestort tenzij er geen overeenstemming kan worden gevonden voor een nieuwe cursusdatum.

artikel 7 Aansprakelijkheid

37. Indien een cursus geannuleerd of verplaatst moet worden omdat er te weinig deelnemers zijn , is Hartenvrouw EHBO in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten, werk- of opdrachtgever van gastouders of pedagogisch medewerkers en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
38. Hartenvrouw EHBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens een cursus, workshop of party.

artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

39. Hartenvrouw EHBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
- na het sluiten van de overeenkomst Hartenvrouw EHBO informatie heeft gekregen die goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
- of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Hartenvrouw EHBO kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
40. Indien Hartenvrouw EHBO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
41. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Hartenvrouw EHBO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
42. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Noteer de code en de waarde van de cadeaubon