Reanimatie bij een volwassene

“Mijn collega zakte plotseling in elkaar.
Wát een fijn gevoel dat ik wist wat ik moest doen, toen het echt nodig was! Door het volgen van een reanimatiecursus was ik in staat om snel te herkennen dat het om een reanimatie ging en te starten met de borstcompressies. Gelukkig kwam de ambulance al na 5 minuten.”
 

Kort overzicht cursus Reanimatie met AED bij volwassenen

Duur: 3 uur
Indeling: 1 dagdeel
– ochtend (van 9 tot 12 uur)
– middag (van 13 tot 16 uur)
– avond (van 19.00 tot 22.00 uur)

Certificaat: officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)
Lesmateriaal: boekje, reanimatiepoppen, AED-trainer

Prijs: € 75,00
Inhoud: Je leert bij een volwassene hoe je moet reanimeren en een AED gebruiken. in de cursus is ook aandacht voor de stabiele zijligging en verslikking.

Extra info:

Reanimatie buiten het ziekenhuis komt heel vaak voor. In Nederland is dat gemiddeld bijna 300 keer per week.
De kans dat jij hier mee geconfronteerd wordt is dan ook aanwezig.
Hoe meer mensen kunnen reanimeren en snel een reanimatie starten, hoe groter de overlevingskans wordt van het slachtoffer.
Als dan ook heel snel een AED wordt ingezet krijgt het slachtoffer de beste kans om er goed uit te komen.

Dit ga je dan ook leren in de cursus Reanimatie met AED.
In deze cursus leer je reanimeren en de AED inzetten volgens de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.

Met deze cursus volg je een uitgebreide cursus reanimatie waarbij goed aandacht wordt geschonken aan de juiste reanimatievaardigheden (houding en positie van je handen, tempo en snelheid).

Je leert verder ook hoe je een bewusteloos persoon die wel (weer) normaal ademt in de stabiele zijligging legt. Zo stel je de ademhaling veilig.
Je leert tenslotte hoe je een ernstige verslikking kunt proberen op te heffen.

Praktische zaken

 • De opleiding bestaat uit één dagdeel van circa 3 uur.
 • De minimumleeftijd om de cursus te volgen is 12 jaar.
 • Na afloop ontvang je een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad (2 jaar geldig).
 • Met je certificaat mag je je aanmelden bij een reanimatie-oproepsysteem, zoals bijvoorbeeld HartslagNu (zie https://www.hartslagnu.nl/). Dit oproepsysteem alarmeert burgerhulpverleners via SMS of app en roept hen op om te komen helpen bij een reanimatie in hun omgeving.
 • Maar let op: je mag je hiervoor pas inschrijven bij HartslagNU als je 18 jaar bent.
 • Om je certificaat geldig te houden en snel te kunnen helpen bij een hartstilstand, volg je bij voorkeur jaarlijks een herhalingscursus.
 • De cursusprijs van € 75,00 is inclusief BTW en lesmateriaal.
 • Aantal deelnemers: minimaal 1 (alleen in mijn eigen praktijk) tot maximaal 12
 • De cursus gaat dus altijd door in de eigen praktijk in Castricum!
 • Informeer naar de groepskorting bij een groep vanaf 10 deelnemers.

Tip: Check je zorgverzekering! Vaak wordt een cursus EHBO (of een deel daarvan) vergoed, tot wel 100 %. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vind je op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.

Zeker als burgerhulpverlener die kan worden opgeroepen moet je over een geldig certificaat beschikken. Je houdt je certificaat geldig door herhalingslessen te volgen. Meer weten hoe je je certificaat kan verlengen?
 • Wat ga je leren?

  Je leert:

  • letten op veiligheid
  • de vitale functies beoordelen
  • professionele hulp inschakelen
  • reanimeren
  • een AED inzetten
  • de stabiele zijligging
  • eerste hulp bij verslikken
 • Voor wie is de cursus geschikt?

  Je kiest voor de cursus Reanimatie met AED als je in staat wilt zijn om te reanimeren. Je kiest hier ook voor als je opgeroepen wilt worden als burgerhulpverlener. Tijdens je cursus hoor je hier meer over.
  Het is wel belangrijk dat je dit lichamelijk aan kan. Reanimeren kan best zwaar zijn.
Cursusdatums

DagDatumLocatieTijdstipMax. aantal deelnemersPrijs
Vrijdag22-03-2024Bakkummerstraat 93, 1901 HL Castricum19.00-22.00 uur4€ 75,00 incl. BTW en boekje
Maandag22-04-2024Bakkummerstraat 93, 1901 HL Castricum19.00-22.00 uur4€ 75,00 incl. BTW en boekje
Vrijdag24-05-2024Bakkummerstraat 93, 1901 HL Castricum19.00-22.00 uur4€ 75,00 incl. BTW en boekje
Zaterdag22-06-2024Bakkummerstraat 93, 1901 HL Castricum09.00-12.00 uur4€ 75,00 incl. BTW en boekje

Inschrijfformulier cursus reanimatie met AED

Inschrijfformulier cursus Reanimatie met AED

Inschrijfformulier cursus Reanimatie met AED

Algemene Voorwaarden Hartenvrouw EHBO

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, workshop of party die door Hartenvrouw EHBO wordt georganiseerd, alsmede op alle producten die door Hartenvrouw EHBO worden geleverd.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hartenvrouw EHBO wanneer voor de uitvoering van de cursus, workshop of party door Hartenvrouw EHBO derden worden ingezet.
3. Hartenvrouw EHBO heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website www.hartenvrouwehbo.nl en worden aan de cursist/opdrachtgever toegezonden samen met de factuur.
5. Deze voorwaarden zijn herzien en vastgesteld op 11-09-2017 en vervangen per deze datum alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Hartenvrouw EHBO.

artikel 2 Inschrijving; betaling; niet-tijdige betaling; BTW

6. Inschrijving voor een cursus, workshop of party vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website van Hartenvrouw EHBO of van het Rode Kruis, via een papieren inschrijfformulier, via een
e-mail naar info@hartenvrouwehbo.nl of een telefoontje naar 06-34176931.
7. Na ontvangst van het inschrijf- of bestelformulier, e-mail of telefoontje stuurt Hartenvrouw EHBO binnen drie dagen een bevestiging en een factuur plus een kopie van de Algemene Voorwaarden.
8. Cursusgelden van individuele cursisten dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
Bij overige cursussen, workshops of party’s wordt na afloop door Hartenvrouw EHBO een factuur gestuurd. Hartenvrouw EHBO houdt zich het recht voor om in deze gevallen een aanbetaling te vragen. De betalingstermijn van de factuur is twee weken, gerekend vanaf de factuurdatum.
9. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
10. Levering van producten geschiedt af bedrijf van Hartenvrouw EHBO. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld en is betalingsplichtig.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
12. Op alle cursussen, workshops, party’s en producten wordt BTW geheven.

artikel 3 Uitvoering overeenkomst; prijswijziging; zorgvuldigheidsbepaling

13. Hartenvrouw EHBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
14. Hartenvrouw EHBO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
15. Indien Hartenvrouw EHBO of door Hartenvrouw EHBO ingeschakelde derde(n) werkzaamheden verricht(en) op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten, die in redelijkheid worden gewenst.
16. Hartenvrouw EHBO is gerechtigd om prijswijzigingen ingevolge een wetswijziging door te voeren, ook indien een vaste prijs of honorarium is overeengekomen.
17. Hartenvrouw EHBO gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cursisten. De gegevens worden alleen aan officiële instanties doorgegeven en uitsluitend als dit nodig is voor registratie en het verkrijgen van certificaten of diploma’s.

Artikel 4 Cadeaubonnen

18. Door gebruik te maken van een cadeaubon/waardebon van Hartenvrouw EHBO aanvaard de klant de cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe om deze na te leven.
19. De cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door Hartenvrouw EHBO worden uitgegeven.
20. Een cadeaubon kan worden gebruikt voor het deels of geheel betalen van een workshop of cursus EHBO bij Hartenvrouw EHBO. Het resterende deel wordt betaald na ontvangst van een factuur.
21. Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code bestaande uit cijfers en letters. Elke cadeaubon wordt slecht een keer verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook inbegrepen het gebruik van onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Hartenvrouw EHBO te worden verstrekt.
22. Om een cadeaubon te gebruiken vult de klant de code en de waarde in tijdens de bestelling van een cursus of workshop.
23. De cadeaubon is twee jaar geldig na aanschafsdatum die op de cadeaubon wordt vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
24. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt en zijn niet inwisselbaar voor geld.
25. De restwaarde van een cadeaubon kan binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt voor een volgende bestelling.
26. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder hacking).
27. Elke (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

artikel 5 Annulering door cursisten

28. Een cursist kan uitsluitend via e-mail (info@hartenvrouwehbo.nl) of via telefonisch contact met Hartenvrouw EHBO (06-34176931) deelname aan een cursus of workshop annuleren.
29. Voor een cursus of verbanddoos die op afstand is besteld (via internet of telefoon) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
30. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de cursus of workshop kosteloos geannuleerd worden via
e-mail, telefoon of herroepingsformulier.
31. Buiten de wettelijke bedenktijd kan tot 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop kosteloos geannuleerd of van cursusdatum gewisseld worden.
32. Van 48 uur tot één dag voor de cursusdatum brengt Hartenvrouw EHBO 50% van de cursusprijs in rekening bij annulering. De cursusdatum kan kosteloos eenmaal gewijzigd worden. Het is ook mogelijk om kosteloos een deelnemer te laten vervangen door iemand anders.
Dit kan echter niet bij externe examens.
33. Vanaf 24 uur voor de cursusdatum is het gehele cursusbedrag verschuldigd bij annulering en 50 % bij verplaatsing van de cursusdatum.
34. Het wegblijven zonder bericht beschouwt Hartenvrouw EHBO niet als een afzegging, en geeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld, of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.

artikel 6 Annulering door Hartenvrouw EHBO

35. Bij onvoldoende deelnemers aan een cursus of workshop (minimaal 2 op de eigen locatie van Hartenvrouw EHBO in Castricum en minimaal 6 tot 8 op externe locaties) heeft Hartenvrouw EHBO het recht om de cursus te annuleren en een nieuwe datum vast te stellen.
36. Reeds betaalde cursusgelden worden in dit geval niet teruggestort tenzij er geen overeenstemming kan worden gevonden voor een nieuwe cursusdatum.

artikel 7 Aansprakelijkheid

37. Indien een cursus geannuleerd of verplaatst moet worden omdat er te weinig deelnemers zijn , is Hartenvrouw EHBO in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten, werk- of opdrachtgever van gastouders of pedagogisch medewerkers en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
38. Hartenvrouw EHBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens een cursus, workshop of party.

artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

39. Hartenvrouw EHBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
- na het sluiten van de overeenkomst Hartenvrouw EHBO informatie heeft gekregen die goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
- of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Hartenvrouw EHBO kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
40. Indien Hartenvrouw EHBO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
41. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Hartenvrouw EHBO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
42. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Noteer de code en de waarde van de cadeaubon