In een EHBO Party kan je een cursus of workshop EHBO thuis volgen.

Organiseer nu zelf een EHBO Party. Want dat is:

  • Leuk en leerzaam

    Je kan kiezen uit heel veel interessante workshops of zelfs complete cursussen

  • Goedkoop en gemakkelijk

    Een workshop of cursus in de vorm van een EHBO Party is goedkoper. En je hoeft de deur niet uit (geen reiskosten, geen oppas nodig)

  • Gewoon bij jou thuis!

    En als gastvrouw/gastheer krijg je ook nog eens een leuk cadeautje 🙂

Kijk daarom hier voor de voorwaarden om bij jou thuis een EHBO Party te organiseren.

* 1) Party Levensreddende handelingen kinderen

Met onder meer reanimeren, stabiele zijligging en verslikking
– minimaal 2, maximaal 6 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 180,00

* 2) Party Levensreddende handelingen volwassenen

Met onder meer reanimeren, stabiele zijligging en verslikking
– minimaal 2, maximaal 6 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 180,00

* 3) Party Levensreddende handelingen kind en volwassene

Met onder meer reanimeren, stabiele zijligging en verslikking
– minimaal 2, maximaal 6 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 180,00

* 4) Party Wondverzorging

Inclusief verbandjes aanleggen
– minimaal 2, maximaal 10 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 180,00

* 5) Party Sportongevallen

Kneuzing, verstuiking, ontwrichting en botbreuken
– minimaal 2, maximaal 10 deelnemers
– duur: 2 uur
– Partyprijs: € 120,00

* 6) Party Kleine ongevallen

Tandletsel, bloedneus, flauwte, oogletsels, etc.
– minimaal 2, maximaal 10 deelnemers
– duur: 2 uur
– Partyprijs: € 120,00

* 7) Party Warmte – en koudeletsels, incl. brandwonden

– minimaal 2, maximaal 10 deelnemers
– duur: 2 uur
– Partyprijs: € 120,00

Speciale Party’s: de Party Plus

Dit zijn vooral uitgebreide workshops waarbij er een prijs per persoon wordt gerekend (in plaats van een all in-prijs). Sommige workshops (zoals nummer 10, 11 en 12) worden ook als cursus aangeboden. Als workshop EHBO thuis zijn ze echter een heel stuk goedkoper!

* 8) Party Plus Workshop EHBO bij Baby’s

EHBO gericht op baby’s tot 1 jaar
– minimaal 4, maximaal 10 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 40,00 p.p. (i.p.v. € 50,00 p.p.)

* 9) Party Plus Workshop EHBO bij Kinderen

EHBO gericht op kinderen van 1 tot 12 jaar
– minimaal 4, maximaal 10 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 40,00 p.p. (i.p.v. € 50,00 p.p.)

* 10) Party Plus Workshop EHBO bij baby’s en kinderen

EHBO gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar
– minimaal 4, maximaal 10 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 40,00 p.p. (i.p.v. € 50,00 p.p.)

* 11) Party Plus Workshop reanimatie bij kinderen

Het leren reanimeren van kinderen inclusief het gebruik van een AED
– minimaal 4, maximaal 8 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 40,00 p.p. (i.p.v. € 50,00 p.p.)

* 12) Party Plus Workshop reanimatie bij volwassenen

Het leren reanimeren van volwassenen inclusief het gebruik van een AED
– minimaal 4, maximaal 8 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 45,00 p.p. (i.p.v. € 57,50 p.p.)

* 13) Party Plus Workshop wandelletsels (blaarbehandeling)

– minimaal 4, maximaal 6 deelnemers
– duur: 3 uur
– Partyprijs: € 40,00 p.p. (i.p.v. € 50,00 p.p.)
Ja, ik wil graag een EHBO Party organiseren! Ik kies voor een workshop EHBO thuis.

Inschrijfformulier EHBO Party (een workshop thuis)
Voor meer informatie over beide verbandtrommels zie https://hartenvrouwehbo.nl/verbanddoos/
Algemene Voorwaarden Hartenvrouw EHBO

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, workshop of party die door Hartenvrouw EHBO wordt georganiseerd, alsmede op alle producten die door Hartenvrouw EHBO worden geleverd.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hartenvrouw EHBO wanneer voor de uitvoering van de cursus, workshop of party door Hartenvrouw EHBO derden worden ingezet.
3. Hartenvrouw EHBO heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de website www.hartenvrouwehbo.nl en worden aan de cursist/opdrachtgever toegezonden samen met de factuur.
5. Deze voorwaarden zijn herzien en vastgesteld op 11-09-2017 en vervangen per deze datum alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Hartenvrouw EHBO.

artikel 2 Inschrijving; betaling; niet-tijdige betaling; BTW

6. Inschrijving voor een cursus, workshop of party vindt plaats via het online inschrijfformulier op de website van Hartenvrouw EHBO of van het Rode Kruis, via een papieren inschrijfformulier, via een
e-mail naar info@hartenvrouwehbo.nl of een telefoontje naar 06-34176931.
7. Na ontvangst van het inschrijf- of bestelformulier, e-mail of telefoontje stuurt Hartenvrouw EHBO binnen drie dagen een bevestiging en een factuur plus een kopie van de Algemene Voorwaarden.
8. Cursusgelden van individuele cursisten dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn.
Bij overige cursussen, workshops of party’s wordt na afloop door Hartenvrouw EHBO een factuur gestuurd. Hartenvrouw EHBO houdt zich het recht voor om in deze gevallen een aanbetaling te vragen. De betalingstermijn van de factuur is twee weken, gerekend vanaf de factuurdatum.
9. Bij niet-tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
10. Levering van producten geschiedt af bedrijf van Hartenvrouw EHBO. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld en is betalingsplichtig.
11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
12. Op alle cursussen, workshops, party’s en producten wordt BTW geheven.

artikel 3 Uitvoering overeenkomst; prijswijziging; zorgvuldigheidsbepaling

13. Hartenvrouw EHBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
14. Hartenvrouw EHBO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
15. Indien Hartenvrouw EHBO of door Hartenvrouw EHBO ingeschakelde derde(n) werkzaamheden verricht(en) op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten, die in redelijkheid worden gewenst.
16. Hartenvrouw EHBO is gerechtigd om prijswijzigingen ingevolge een wetswijziging door te voeren, ook indien een vaste prijs of honorarium is overeengekomen.
17. Hartenvrouw EHBO gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van cursisten. De gegevens worden alleen aan officiële instanties doorgegeven en uitsluitend als dit nodig is voor registratie en het verkrijgen van certificaten of diploma’s.

Artikel 4 Cadeaubonnen

18. Door gebruik te maken van een cadeaubon/waardebon van Hartenvrouw EHBO aanvaard de klant de cadeaubonvoorwaarden en verbindt zich ertoe om deze na te leven.
19. De cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op alle cadeaubonnen die door Hartenvrouw EHBO worden uitgegeven.
20. Een cadeaubon kan worden gebruikt voor het deels of geheel betalen van een workshop of cursus EHBO bij Hartenvrouw EHBO. Het resterende deel wordt betaald na ontvangst van een factuur.
21. Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code bestaande uit cijfers en letters. Elke cadeaubon wordt slecht een keer verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook inbegrepen het gebruik van onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek van Hartenvrouw EHBO te worden verstrekt.
22. Om een cadeaubon te gebruiken vult de klant de code en de waarde in tijdens de bestelling van een cursus of workshop.
23. De cadeaubon is twee jaar geldig na aanschafsdatum die op de cadeaubon wordt vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
24. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen worden gebruikt en zijn niet inwisselbaar voor geld.
25. De restwaarde van een cadeaubon kan binnen de geldigheidstermijn worden gebruikt voor een volgende bestelling.
26. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder hacking).
27. Elke (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

artikel 5 Annulering door cursisten

28. Een cursist kan uitsluitend via e-mail (info@hartenvrouwehbo.nl) of via telefonisch contact met Hartenvrouw EHBO (06-34176931) deelname aan een cursus of workshop annuleren.
29. Voor een cursus of verbanddoos die op afstand is besteld (via internet of telefoon) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
30. Binnen de wettelijke bedenktijd kan de cursus of workshop kosteloos geannuleerd worden via
e-mail, telefoon of herroepingsformulier.
31. Buiten de wettelijke bedenktijd kan tot 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop kosteloos geannuleerd of van cursusdatum gewisseld worden.
32. Van 48 uur tot één dag voor de cursusdatum brengt Hartenvrouw EHBO 50% van de cursusprijs in rekening bij annulering. De cursusdatum kan kosteloos eenmaal gewijzigd worden. Het is ook mogelijk om kosteloos een deelnemer te laten vervangen door iemand anders.
Dit kan echter niet bij externe examens.
33. Vanaf 24 uur voor de cursusdatum is het gehele cursusbedrag verschuldigd bij annulering en 50 % bij verplaatsing van de cursusdatum.
34. Het wegblijven zonder bericht beschouwt Hartenvrouw EHBO niet als een afzegging, en geeft de cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld, of kwijtschelding van het verschuldigde bedrag.

artikel 6 Annulering door Hartenvrouw EHBO

35. Bij onvoldoende deelnemers aan een cursus of workshop (minimaal 2 op de eigen locatie van Hartenvrouw EHBO in Castricum en minimaal 6 tot 8 op externe locaties) heeft Hartenvrouw EHBO het recht om de cursus te annuleren en een nieuwe datum vast te stellen.
36. Reeds betaalde cursusgelden worden in dit geval niet teruggestort tenzij er geen overeenstemming kan worden gevonden voor een nieuwe cursusdatum.

artikel 7 Aansprakelijkheid

37. Indien een cursus geannuleerd of verplaatst moet worden omdat er te weinig deelnemers zijn , is Hartenvrouw EHBO in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van cursisten, werk- of opdrachtgever van gastouders of pedagogisch medewerkers en/of de daaruit voortvloeiende gevolgen.
38. Hartenvrouw EHBO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens een cursus, workshop of party.

artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

39. Hartenvrouw EHBO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
- na het sluiten van de overeenkomst Hartenvrouw EHBO informatie heeft gekregen die goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
- of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Hartenvrouw EHBO kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
40. Indien Hartenvrouw EHBO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
41. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Hartenvrouw EHBO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
42. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken geheel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Noteer de code en de waarde van de cadeaubon

Of kies je voor een echte cursus thuis?

In plaats van een workshop EHBO kan je ook een complete cursus thuis volgen. Bijvoorbeeld een cursus reanimatie, of EHBO aan kinderen. Je leert dan wat je wilt weten gewoon thuis in je eigen omgeving. Samen natuurlijk met je familie of vriendinnen. Meer weten? Kijk dan eens bij Complete cursus thuis, oftewel het Party Pakket. Als je nog wat wilt weten over een cursus of workshop EHBO thuis, aarzel dan niet en mail of bel met Hartenvrouw EHBO (info@hartenvrouwehbo.nl).  Of klik om direct te bellen: o6-34176931 .